Forskningsartikkel: Eapen og Buchman (2009)

Undersøke. Foto:movale.

Undersøke. Foto:movale.

Det er en jungel av artikler og forskning der ute. Jeg har søkt en del, og jeg har særlig søkt etter forskningsartikler etter 2006. Det er det året oppsummeringen til Kunnskapssenterets ble laget på bestilling fra departementet (HOD). Jeg har prøvd å søke nøytralt og brukt «bilateral cochlear implant» som søkeord. Når jeg søker med ordet «cost» i tillegg kommer det lite.

Man kan jo lure på hvorfor så få har forsket på kost-nytte av CI. Det kan se ut som om det er mest interessant å gjøre medisinske undersøkelser og tester av effekten av CI (unilateral og bilateral) på lydoppfattelse og kommunikasjonsevne. Det er få som diskuterer hva det koster. Det er kanskje lurt å vite hva effekten er før man vurderer kostnad?

Det er vanskelig å vurdere det jeg leser. For det første har jeg artikkelen fra i går i bakhodet. Når forskningen som skal ligger til grunn for kost-nytte analyser spriker, så skaper det utfordringer. En stor utfordring for meg er å få oversikt. Jeg tror ikke jeg skal prøve på det. Det har jeg ikke kapasitet til. I tillegg er jeg ikke lege. Jeg er statsviter. Jeg har en del metodekunnskap, så jeg har tillatt meg selv å lese litt. Jeg har gjort et utvalg, særlig artikler som ser på bilateral CI og effekten av denne.

Den første jeg vil ta for meg er artikkelen til Rose J. Eapen og Craig A. Buchman (2009): Bilateral cochlear implantation: current concepts. Artikkelens mål er å se på den nyeste litteraturen og se på indikasjoner og utfall ved bilaterale CI- operasjoner. I tillegg ser de på hva som skrives om langsiktig nytte av bilateral CI hos barn og voksne.

The practice of cochlear implantation is so successful that the inclusion criteria for implantation have broadened substantially to include patients with greater degrees of residual hearing. Despite these successes, patients with a single cochlear implantation frequently report difficulty in everyday listening conditions, especially those that require spatial localization of a sound source or when listening in background noise.

Allerede i introduksjonen peker de på at resultatene av CI 1 er gode, men at det er noen som sliter med lokalisering og bakgrunnstøy. Når jeg da vet at dette for mange er avgjørende for å forbedre kommunikasjonsevnen er dette viktig å få frem.  I artikkelen viser de til mange forskningsartikler som peker på sikkerheten, effekten og kost-nytte ved bilateral CI. De viser til at:

In fact, because of the generally positive outcome of nearly all of these studies to date, a position statement was developed by members of the William House Cochlear Implant Study Group that ‘strongly endorsed bilateral cochlear implantation in clinically appropriate adults and children. Bilateral cochlear implantation is now considered as an accepted medical practice’.

Argumenter for å få to CI er blant annet praktiske sider. De viser til en sårbarhet som ensidig CI opererte har når det oppstår feil på apparatet og det er servicebehov. I tillegg vises det til heft og plunder ved å ha en CI når batteriet går. I slike tilfeller er man helt døv og en kan ikke lene seg til det andre øret for en kort stund.

De viser i sin artikkel til at de nyttesidene ved å ha to ører som hørende og høreapparatbrukere (tosidig) rapporterer om også gjelder bilateral CI-opererte. Andre argumenter som brukes for to CI er hodeskygge-effektens påvirkning, lokalisering og diskriminering av lyd i støy.

De viser til andres forskning og har gruppert forskningen som tar opp ulike temaer:

 • Blant de som har skrevet om taleforståelse i kontrollerte lydomgivelser (stille) finner vi
  • Buss E, Pillsbury HC, Buchman CA, et al (2008): Mulicenter U.S. bilateral MED-EL cochlear implantation study: speech perception over the first year of use.
  • I tillegg har vi Eapen RJ, Buss E, Adunka MC, et al. (2009) Hearing-in-noice benefits after bilateral simultaneous cochlear implantation contunue to improve 4 years after implantateion.
 • De som har skrevet om evnen til å høre i støy er
  • Schleich P, Nopp P, D`Haese P. (2004) Head shadow, squelch, and summation effects in bilateral users of the MED_EL COMBI 40/40+ cochlear implant.
  • Samme tema finner vi i Litovsky R, Parkinson A, Arcaroli J, et al. (2006) Simultaneous bilateral cochlear implnatation in adults: a multicenter clinical study.
  • De to siste er de samme som i kulepunktet over, nemlig Buss E, Pillsbury HC, Buchman CA, et al (2008): Mulicenter U.S. bilateral MED-EL cochlear implantation study: speech perception over the first year of use.
  • Og Eapen RJ, Buss E, Adunka MC, et al. (2009) Hearing-in-noice benefits after bilateral simultaneous cochlear implantation contunue to improve 4 years after implantateion.
 • Lydlokalisering er også et tema som er tatt opp i flere artikler.
  • Her også finner vi Buss E, Pillsbury HC, Buchman CA, et al. (2008) Multicenter U.S. bilateral MED-EL cochlear implantation study: speech perception over the first year of use.
  • Videre har vi Grantham DW, Ashmead DH, Ricketts TA, et al.(2008) Interaural time and level difference thresholds for acoustically presented signals in postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants using CIS+ processing.
  • Tyler RS, Dunn CC, Witt SA, et al.(2007) Speech perception and localization with adults with bilateral sequential cochlear implants.
  • Buchman CA, Joy J, Hodges A, et al. (2004) Vestibular effects of cochlear implantation.
  • Laszig R, Aschendorff A, Stecker M, et al. (2004) Benefits of bilateral electrical stimulation with the nucleus cochlear implant in adults: 6-month postoperative results.
  • Dunn CC, Tyler RS, Oakley S, et al.(2008) Comparison of speech recognition and localization performance in bilateral and unilateral cochlear implant users matched on duration of deafness and age at implantation.
 • Den subjektive nytteeffekten er også noe som fremheves i artikkelen.
  • Laske RD, Veraguth D, Dillier N, et al. (2009) Subjective and objective results after bilateral cochlear implantation in adults.
 • Et annet viktig tema er komplikasjoner som følge av operasjon. Det samme gjelder operasjonsteknikk.
  • Buchman CA, Joy J, Hodges A, et al. (2004) Vestibular effects of cochlear implantation.
  • Melvin TA, Della Santina CC, Carey JP, et al. (2009) The effects of cochlear implantation on vestibular function.
  • Licameli G, Zhou G, Kenna MA (2009). Disturbance of vestibular function attributable to cochlear implantation in children.
  • Todt I, Basta D, Ernst A. (2008) Does the surgical approach in cochlear implantation influence the occurrence of postoperative vertigo?

Konklusjonen i artikkelen er at CI er veldig effektivt, og gir flere praktiske og lydmessige fordeler. Det vises til flere studier som har dokumentert signifikante lydmessige fordeler for bilateral CI når de er smmenlignet med ensidig CI. Dette inkluderer forbedret taleforståelse i stille og støyfulle omgivelser, lydlokalisering og ikke minst subjektive opplevelser av fordeler. Resultatene har ført til anbefalingen som ble vist til innledningsvis.

In fact, because of the generally positive outcome of nearly all of these studies to date, a position statement was developed by members of the William House Cochlear Implant Study Group that ‘strongly endorsed bilateral cochlear implantation in clinically appropriate adults and children. Bilateral cochlear implantation is now considered as an accepted medical practice’.

~ movale ~